Vedtekter Sand båtforening Odalen


 • 1 -Foreningens navn er Sand Båtforening Odalen


 • 2 -Formål

Sand Båtforening Odalens formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å: 

 • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø 
 • skaffe hensiktsmessige bryggeplasser for medlemmenes båter 
 • utbedre kjennskap til lokalfarvannet ved informasjon og merking av sjøen 
 • sikre og merke friarealer og badeplasser 
 • bekjempe forurensing av sjø og strender 
 • utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell 
 • samarbeide med lokale myndigheter om aktuelle oppgaver 
 • arbeide for et godt og kameratslig miljø 
 • gjennomføre egnede kurser • 3 -Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver som vil arbeide for Sand Båtforening Odalens formål. Eventuell utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig til styret.  • 4 -Medlemmenes rettigheter

Medlemskap i foreningen gir: 

 • rett til å delta på foreningens møter og arrangementer 
 • rett til forslags- og stemmerett. (Stemmerett gjelder kun medlemmer med innbetalt forskuddsleie.) 
 • rett og plikt til å motta valg til foreningens styre og komiteer. 

Nedre aldersgrense er 16 år.  • 5 -Båtplass
 • 5.1 Tildeling av båtplass skjer fortløpende etter godkjenning av styret. Et medlem med båtplass har rett til en leieplass til andre husstandsmedlemmer til en redusert pris. 
 • 5.2 For tildeling av båtplass betales en forskuddsleie på 10 år for plassen samt årlig leie i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser. Forskuddsleien gjelder for 10 år, og det trekkes 1/10-del hvert år. Ved utmelding av foreningen eller oppsigelse av båtplass tilbakebetales gjenværende forskuddsleie fra og med året etter utmelding/oppsigelse. Forskuddsleien følger kalenderåret.
 • 5.3 Privat framleie av båtplass tillates ikke. Båtplass kan overdras til barn eller ektefelle. Foreningens styre kan etter søknad godkjenne overdragelse til andre når særlige grunner tilsier dette.
 • 5.4 Oppsigelse av båtplass skal skje skriftlig til styret i foreningen. 
 • 5.5 Oppgjør for oppsagt båtplass kan ikke skje før båtplassen er solgt videre, eller foreningen har økonomi til å løse ut selger uten å oppta lån. 
 • 5.6. Ved inndragning av båtplass på grunn av manglende betaling, blir ubetalte regninger trukket fra forskuddsleien.  • 6 -Bruk av båtplass

Styret kan pålegge båteierne å merke båtene med nummer på båtplass. Båtene skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og være fortøyd slik at de ikke sjenerer nabobåter. 

Fortøyningene skal være av riktig dimensjonert tauverk, i henhold til foreningens krav; påmontert strekkavlastere av gummi. 

Ved tvilstilfeller er styrets avgjørelse suveren. 

Eierne plikter å ha sine båter under tilsyn. 

Tildelte båtplasser kan inndras dersom båteierne ikke gjør bruk av plassene eller gjør seg skyldig i grove eller gjentatte krenkelser av reglementet. Om tap av båtplass p.g.a. manglende betaling av avgift vises til § 8.  • 7 -Forsikringer

Alle båteiere som ønsker å kjøpe båtplass, må tegne brann- og ansvarsforsikring på sine båter. 

Tyveriforsikring anbefales også, da foreningen ikke er ansvarlig for tyveri fra eller av båt.  • 8- Forskuddsleie - årsavgift - dugnadsbot 

Forskuddsleien er p.t.  kr 10000,- - 15000. 

Årsavgift fast plass utgjør p.t. kr. 1900,- pr. år. 

Årsavgift leieplass i  åa utgjør p.t. kr. 2200,- pr. år (1200,- for de med fast plass fra før.) 

Årsavgift leieplass på hovedbrygga utgjør p.t. 4000,- pr. år. 

Dugnadsboten utgjør p.t. kr. 1200,- (Ilegges de som verken møter på vår- eller høstdugnad.) 

Foreningens styre kan beslutte å inndra tildelt båtplass dersom fortalt avgift ikke er betalt senest 2 mnd. etter forfall. 

Før inndraging besluttes, skal båteieren varsles om at inndraging vil skje dersom innbetaling ikke skjer innen en frist på 3 uker. 

 

 

 • 9 -Medlemmenes plikter

Medlemmene plikter: 

 • å overholde foreningens lover og regler 
 • å betale kontingent og avgifter til rett tid 
 • å verne om foreningens interesser 
 • å bidra til orden og renslighet på brygga og sjøen forøvrig. 
 • å opplyse styret om adresseendring samt e-post 

Medlemmer som med sin oppførsel vekker anstøt og forargelse kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.  • 10 -Foreningens organer
 1. Årsmøte(Generalforsamling)
 2. Styre
 3. Faste komiteer

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes innen utgangen av april måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved skriftlig innkalling (e-post) sendt til hvert medlem, og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.   • 11-Innkommende forslag 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. mars 

Forslag til vedtektsendringer må forelegges styret 3 mnd. før årsmøtet for å kunne vedtas.  • 12–Årsmøte 

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap
 3. Fastsetting av kontingenter og avgifter
 4. Innkomne forslag
 5. Foreta valg på;
 • 1 leder for ett år 
 • 2 styremedlemmer for 2 år 
 • 1 varamann for 2 år. 
 • 2 revisorer for ett år 
 • 1 valgkomitémedlem for 3 år 

To styremedlemmer og ett varamedlem blir sittende. Dette for å sikre kontinuitet i styret. Disse kommer på valg året etter. I valgkomiteen går leder ut ved valg, og nr.2 rykker opp som leder. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene og vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes. For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  • 13 -Styrets sammensetning og funksjon

Foreningen ledes av et styre som består av 1 leder og 4 styremedlemmer. Styret har 2 varamenn. 

Foreningen har 2 revisorer. 

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og interesser forøvrig. 

Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges på årsmøtet. 

Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når, hvor, og innen hvilke rammer de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. 

Styret innkaller til styre- eller medlemsmøter så ofte de finner dette nødvendig. 

Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to styremedlemmer er tilstede. Leder har dobbeltstemme i tilfelle stemmelikhet. Leder og kasserer forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen overfor tredjemann.  • 14 -Komiteer

Følgende faste komiteer sorterer under styret: 

 1. Bryggekomité

Bestående av 1 leder og 3 medlemmer. Komiteen skal, i henhold til instruks, komme med innspill til styret om vedlikehold og videreutvikling av bryggeanlegget. Komiteen skal i felleskap med styret, utvikle og gjennomføre driftsplan for hver sesong. Leder velges blant styremedlemmene og utpekes i styremøte. Leder utpeker medlemmer selv. 

 1. Sjømerkekomité

Bestående av 1 leder og 3 medlemmer. Komiteen skal, i henhold til instruks, komme med innspill til styret om merking og tips/anbefalinger om ferdsel på sjøen. Leder velges blant styremedlemmene, og utpekes i styremøte. Leder utpeker medlemmer selv. 

 1. Valgkomité

Bestående av 1 leder og 2 medlemmer. Komiteen skal, i henhold til instruks, levere inn sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.  • 15 -Ekstraordinært årsmøte

Styret kan, når det finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte/generalforsamling. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.  • 16 -Oppløsing

Oppløsing av Sand Båtforening kan kun skje på ordinær generalforsamling etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkalling. Vedtak om oppløsing må ha 2/3 flertall. Eventuell kapital disponeres av generalforsamlingen med alminnelig flertall, etter innstilling fra det sittende styret. Sammenslutning med annen forening regnes ikke som oppløsing. 

 

Revidert & renskrevet etter årsmøte 21.04.2023 


Sand båtforening -   postboks 96  -   2120 Sagstua -  www.sandbatforening.no  -  brygga@sandbatforening.no - org nr 977655 338