Havnereglement Sand båtforening


§ 1 - På land


•Båteiere skal medvirke til å holde havneområdet ryddig og fritt for søppel. Båter i opplag tillates ikke. Båthengere og tilhørende utstyr tillates ikke langtidsparkert i havna. Midlertidig opplag bl.a. for reparasjon og vedlikehold, er ikke tillatt på havneområdet uten spesiell tillatelse. Det må ikke parkeres slik at bruk av utsett og kranplass hindres eller vanskeliggjøres. Skilt og andre anvisninger skal respekteres.

•Det er ikke lov å kaste avfall eller tømme spillolje eller annet forurensende. Spesialavfall som for eksempel spillolje og batterier skal fjernes fra havneområdet. Husk å hente opp ting som man eventuelt mister i sjøen.

•Parkering skal bare skje på anviste plasser. Tilhengere skal ikke igjensettes på havneområdet. Styrets anvisninger skal følges.

•Camping på landområdet i båthavna er ikke tillatt.

•Gjester skal følge havnereglementet og rette seg etter styrets og/eller vaktens instruksjoner på lik linje med medlemmer.

•Bruk av toalett. Alle som bruker toalettet har ansvar for å holde det i orden.
§ 2 - Brygger


•All ferdsel i havna og havneområdet skal foregå med sakte fart og under hensyntagen til øvrige båter i dette området. Overtredelse vil bli påtalt.

•Båteiere skal ikke lage særordninger på bryggeanlegget. Det skal ikke borres, skrus, spikres eller gjøres tilpasninger som skader materiell.

•Båtplasseiere skal straks melde fra til styret hvis det skjer skade på bryggene eller annet utstyr som tilhører foreningen. Det skal avholdes skadetakst, og den som har forårsaket skaden er forpliktet til å erstatte dette.

•Gjestebåter kan for kortere tid benytte dertil bestemte plasser (maks 3 døgn).


•Sand båtforening fraskriver seg ethvert ansvar for skade på båter i havna grunnet uvær, tyveri, hærverk eller annen skade som måtte oppstå.


•Bryggeanlegget skal til enhver tid være ryddig slik at alle kan ferdes uten å snuble i avfall eller hensatt utstyr, skalle i baugspyd, anker eller daviter. Løse gjenstander, som for eksempel joller, gummibåter eller lignende må ikke legges på bryggene eller forlates på steder hvor de er til hinder eller sjenanse for andre.

•Vannslanger skal henges på plass etter bruk.

•Grilling eller bruk av åpen ild på bryggene er ikke tillatt.
§ 3 - Båtplass


•Båteier plikter å holde forsvarlige fortøyninger med tilstrekkelig antall fester og fortøyningstau med strekkavlaster tilpasset båtstørrelsen (minst 4 stk), samt tilstrekkelig med fendere. Det er ikke tillatt å bruke stålfjærer.

•Alle båteiere skal ha ansvarsforsikring på sin båt og kvittering for dette skal fremvises på forlangende.

•Styret anviser tildelte båtplasser og gir retningslinjer om hvorledes båtene skal fortøyes og fendres. Fortøyninger og fendere skal være av solid utførelse.

•Styret forbeholder seg retten til å omplassere båter når dette er nødvendig for best mulig utnyttelse av havna.

•Før bytte til annen båtstørrelse må ny båtplass avklares med styret.

•Alle båteiere skal sørge for regelmessig tilsyn av båten. Hvis det oppstår spesielle værforhold som for eksempel flom eller sterk vind, må båteieren forsikre seg om at alt er i orden.

•Medlemmer kan bytte båtplass internt. Bytting av plass må meldes styret. 

•Strøm på bryggene er kun beregnet for vedlikeholds lading.
§ 4 - Konsekvenser


•Overtredelse av havnereglementet kan medføre til tap av medlemskap og båtplass.

•Skader eller merarbeid som skyldes brudd på bryggereglementet belastes den enkelte båteier økonomisk

•Båter, hengere og annet utstyr - enten til vanns eller lands som er i strid med reglementet kan forlanges flyttet av styret. Hvis båteier ikke etterkommer et slikt krav, kan styret besørge fjerning på båteiers ansvar og kostnad.

•Uvedkommende som viser usømmelig eller sjenerende atferd, skal omgående vises bort. Hvis de ikke etterkommer dette, skal de anmeldes til politiet.

•Båter som det ikke er betalt skyldig avgift for, eller som er plassert i strid med havneansvarliges anvisninger, kan forlanges fjernet.  Hvis dette ikke etterkommes, kan styret fjerne båten på eierens ansvar og kostnad.Vedtatt 02.06.2016
Sand båtforening -   postboks 96  -   2120 Sagstua -  www.sandbatforening.no  -  brygga@sandbatforening.no - org nr 977655 338